Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.  Algemeen


1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Saskia van Velden
Coaching en Advies en een cliënt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Saskia van
Velden Coaching en Advies, indien voor de uitvoering van haar taken  derden moeten worden
betrokken.
3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de persoon die Saskia van Velden
Coaching en Advies vervangt tijdens haar afwezigheid door ziekte en/of vakantie.
4.  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Saskia van Velden Coaching en Advies en de cliënt
zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.  Indien Saskia van Velden Coaching en Advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat  zij in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.


Artikel 2.   Offerte

1 Alle offertes van Saskia van Velden Coaching en Advies zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld.
2 Saskia van Velden Coaching en Advies kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de cliënt
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat.
3 De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis - en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de  offerte
opgenomen aanbod dan is Saskia van Velden Coaching en Advies daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Saskia
van Velden Coaching en Advies anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht  Saskia van Velden Coaching en Advies  niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3.   Contractduur,  leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst,
prijsverhoging


1.  Een overeenkomst tussen Saskia van Velden Coaching en Advies en de cliënt komt pas tot stand
indien beide partijen de opdrachtbevestiging ondertekend hebben.
2.  De verplichtingen van Saskia van Velden Coaching en Advies gaan nooit verder dan hetgeen
schriftelijk door ons is bevestigd.
3.  Een mondelinge overeenkomst tussen Saskia van Velden Coaching en Advies en de cliënt is
bindend indien de overeenkomst schriftelijk is bevestigd door Saskia van Velden Coaching en Advies.
4.  Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de cliënt Saskia van Velden Coaching en Advies derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Saskia van Velden Coaching en Advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.  Saskia van Velden Coaching en Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
6.  Saskia van Velden Coaching en Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Saskia van Velden Coaching en Advies de
uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de cliënt de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.  Indien Saskia van Velden Coaching en Advies gegevens behoeft van de cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de cliënt deze juist en
volledig aan Saskia van Velden Coaching en Advies ter beschikking heeft gesteld.
9.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg
tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Saskia van
Velden Coaching en Advies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10.  Indien  Saskia van Velden Coaching en Advies  bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde
prijs overeenkomt, dan is  zij  onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Saskia van Velden Coaching en Advies toekomende
bevoegdheid of een op haar rustende verplichting ingevolge de wet


Artikel 4.   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


1.  Saskia van Velden Coaching en Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-  de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
-  na het sluiten van de overeenkomst Saskia van Velden Coaching en Advies ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen.
 de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is .
-  door de vertraging aan de zijde van de cliënt niet langer van Saskia van Velden Coaching en Advies
kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
-  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Saskia van
Velden Coaching en Advies kan worden gevergd.
2.  Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is Saskia van Velden Coaching en Advies
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van  Saskia van Velden Coaching en
Advies op de cliënt  onmiddellijk opeisbaar. Indien Saskia van Velden Coaching en Advies de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de
overeenkomst.
4.  Indien Saskia van Velden Coaching en Advies op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, tenzij de cliënt, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.  In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven  - ten laste
van de cliënt , van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de  cliënt niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, staat het Saskia van Velden Coaching en Advies vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Saskia van Velden Coaching en Advies op de cliënt  zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.  Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte
kosten en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de cliënt  in rekening worden gebracht.
7.  Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk indien partijen dit schriftelijk
overeengekomen zijn of indien de cliënt het verschuldigde bedrag tot het einde van de overeenkomst
betaald.
8.  De cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen.
9.  Saskia van Velden Coaching en Advies behoudt zich het recht voor om overeenkomsten, of
gedeelten daarvan te annuleren bij zodanige wijziging van de wet, regelgeving of (semi)
overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd. In
voorkomende gevallen zal Saskia van Velden Coaching en Advies de cliënt schriftelijk van de
annulering op de hoogte stellen. De cliënt is in dat geval niet gerechtigd een schadevergoeding te
vorderen.


Artikel 5.  Overmacht


1.  Saskia van Velden Coaching en Advies  niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
de cliënt  indien  zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Saskia van Velden Coaching en Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is  haar  verplichtingen na te komen.  Saskia van Velden Coaching en Advies  heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
3.  Saskia van Velden Coaching en Advies  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
4.  Indien  Saskia van Velden Coaching en Advies  ten tijde van het intreden van overmacht  haar
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Saskia
van Velden Coaching en Advies  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6.  Betaling en incassokosten


1.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overschrijving of storting op
een door Saskia van Velden Coaching en Advies aan te wijzen bankrekening. Saskia van Velden Coaching en Advies is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.  Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de  cliënt van rechtswege
in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand over het
openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het  moment dat de cliënt  in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.  Saskia van Velden Coaching en Advies heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente .
4.  Saskia van Velden Coaching en Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Saskia van Velden Coaching en Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.  Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien cliënt echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7.   Eigendomsvoorbehoud


1.  Alle door Saskia van Velden Coaching en Advies  in het kader van de overeenkomst geleverde zaken
blijven  haar  eigendom totdat de  cliënt  alle verplichtingen uit de met  Saskia  van Velden Coaching en
Advies gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.  De door Saskia van Velden Coaching en Advies geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. De cliënt is niet bevoegd om de, onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken,
te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

Artikel 8.   Aansprakelijkheid


1.  Indien Saskia van Velden Coaching en Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.  Saskia van Velden Coaching en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat zij uit is gegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
3.  Saskia van Velden Coaching en Advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Saskia van Velden Coaching
en Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan haar toegerekend
kunnen worden;
-  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de  cliënt aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
5.  Saskia van Velden Coaching en Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en gemiste besparingen.
6.  Indien Saskia van Velden Coaching en Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is
haar  aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Saskia van Velden Coaching en Advies
in het kader van de opdracht in rekening heeft gebracht voor haar werkzaamheden.
7.  De aansprakelijkheid van Saskia van Velden Coaching en Advies is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Saskia van Velden Coaching en Advies.


Artikel 9.   Verjaringstermijn


1.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Saskia van Velden Coaching en Advies en de door haar bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.


Artikel 10.  Risico-overgang


1.  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat  over  op de  cliënt  op het moment
waarop verrichte werkzaamheden aan de cliënt ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 11.  Vrijwaring


1.  De cliënt vrijwaart Saskia van Velden Coaching en Advies voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan haar toerekenbaar is.


Artikel 12.  Intellectuele eigendom


1.  De door Saskia van Velden Coaching en Advies verrichte werkzaamheden en uitgebrachte adviezen
zijn uitsluitend bedoelt voor de cliënt zelf. 

2.  Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden de uitkomsten van verrichte werkzaamheden en uitgebrachte
adviezen te gebruiken voor derden of derden, direct of indirect, hiervan te laten profiteren.
3.  Saskia van Velden Coaching en Advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar
toekomen op basis van de door haar verrichte werkzaamheden en uitgebrachte adviezen.
4.  Alle in het kader van de overeenkomst door Saskia van Velden Coaching en Advies verstrekte
stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt zelf en mogen niet door hem of
via derden worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.
5.  Saskia van Velden Coaching en Advies heeft het recht de, door de uitvoering van werkzaamheden
toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 13.  Geheimhouding


1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst uitwisselen. Informatie kan worden beschouwd als vertrouwelijk als dit door
één van de partijen is meegedeeld of als dit logischerwijze uit de aard van de informatie kan worden
opgemaakt.


Artikel 14.  Toepasselijk recht en geschillen


1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij  Saskia van Velden Coaching en Advies  partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien  de  cliënt  in het buitenland  woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15.  Wijziging voorwaarden


1.  Saskia van Velden Coaching en Advies  is bevoegd om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Van
toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website  www.saskiavanvelden.nl  c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de cliënt.
2.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
3. Deze  voorwaarden zijn gedeponeerd op Voorwaarden.net op  1  juni  2015. Je kunt  de voorwaarden vinden door te zoeken op mijn bedrijfsnaam op www.voorwaarden.net.